• دکتر صحت||||12||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی||||13||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت||||14||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور||||15||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی||||16||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی-اصفهانی||||17||||گالری - بالا
 • صحت - وفایی-حلت-فرضی پور-علوی-اصفهانی-منوچهری||||18||||گالری - بالا
 • همه اساتید||||19||||گالری - بالا

مهارت های برقراری ارتباط موثر در محیط کار

عنوان دوره آموزشی :
مهارت های برقراری ارتباط موثر در محیط کار

هدف از آموزش :
توانمند سازی کارکنان در شناخت بهتر خود و همکاران و برقراری ارتباط موثر با آنان
عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین، مسئولان ،کارشناسان و پرسنل

مدت آموزش به ساعت :
20 ساعت - سه روز

محتوای دوره :
 • مبانی و مفاهیم اولیه ارتباطات
 • ارتباطات درون فردی و بین فردی
 • ارتباطات سازمانی
 • هویت، خودآگاهی و پنجره جوهری
 • همفکری و همکاوی گروهی
 • مدیریت موثر جلسات
 • زبان بدن (علائم، معنا و مفاهیم)
 • اصول و فنون مذاکرات

مدیریت انگیزش کارکنان

عنوان دوره آموزشی :
مدیریت انگیزش کارکنان

هدف از آموزش :
آشنایی با مفاهیم و مدل های انگیزش و کاربرد آن در ترغیب ، تشویق و ایجاد محیط پویا در سازمان
عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین ، مسولان و کارشناسان

مدت آموزش به ساعت :
20 ساعت - سه روز

محتوای دوره :
 • مبانی و مفاهیم انگیزش
 • تئوری و مدل های انگیزش
 • مدیریت انگیزش، انگیزه مدیریت، انگیزش کارکنان و مدیریت انگیزش کارکنان
 • دلایل کار کردن افراد چیست?
 • به چه دلایلی افراد وظایف خود را انجام نمی دهند.
 • نشانه ها و علائم بی انگیزگی افراد چیست؟
 • راه کارهای ایجاد انگیزه در کارکنان چیست؟
 • چه رابطه ای بین مولفه های مختلف سازمان و انگیزه کارکنان وجود دارد؟

توانمند سازی و توسعه منابع انسانی

عنوان دوره آموزشی :
توانمند سازی و توسعه منابع انسانی

هدف از آموزش :
ارتقا سطح دانش و نگرش فراگیران در حوزه ارتباط
عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین ، مسولان و کارشناسان

مدت آموزش به ساعت :
20 ساعت - سه روز

محتوای دوره :
 • تفاوت های فردی و کار
 • جذب و استخدام نیروی انسانی
 • آموزش و نگهداشت نیروی انسانی
 • توانمندسازی و مدیریت فرایند توانمند سازی
 • توانمند سازی و جانشین پروری
 • ارزشیابی عملکرد کارکنان
 • قوانین و مقرارت کار
 • آماده سازی فیزیکی محیط کار و 5s
 • سلامتی و ایمنی کارکنان

مبانی و مفاهیم مدیریت

عنوان دوره آموزشی :
مبانی و مفاهیم مدیریت

هدف از آموزش :
آشنایی با مفاهیم و اصول اولیه مدیریت و کاربرد آن در سازمان
عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین ، مسوولان و کارشناسان

مدت آموزش به ساعت :
24 ساعت - سه روز

محتوای دوره :
 • مبانی و مکاتب مدیریت
 • وظایف و اصول مدیریت
 • مدیریت، رهبری و سرپرستی
 • کار، وظایف و ساختار سازمانی
 • کارآیی، بهره وری و اثر بخشی
 • استاندارد، کیفیت، کنترل و تضمین
 • اختیار و مسئولیت وتفویض اختیار

اخـلاق حـرفه ای

عنوان دوره آموزشی :
اخلاق حرفه ای

هدف از آموزش :
آشنایی با ارزش ها، باورها و اصول اخلاقی و اصول و رفتار حرفه ای و کاربرد آن در محیط کار
عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین ، مسولان و کارشناسان

مدت آموزش به ساعت :
16 ساعت - دو روز

محتوای دوره :
 • مبانی و مفاهیم اخلاق
 • اجزا و عناصر نظام اخلاقی
 • ملاک ارزش های اخلاقی
 • رابطه بين اخلاق و قانون
 • تخصص یا تعهد
 • دوراهه اخلاقی و رفتار ضد اخلاقی
 • نحوه تشخییص و عبور از دوراهه های اخلاقی
 • ویژگی افراد حرفه ای
 • اخلاق و فساد اداری
 • مشتری مداری و اخلاق

مدیریت و بهداشت روانی کار

عنوان دوره آموزشی :
مدیریت و بهداشت روانی کار

هدف از آموزش :
ارتقا سطح دانش و نگرش فراگیران در حوزه ارتباط
عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین ، مسولان و کارشناسان

مدت آموزش به ساعت :
20 ساعت - دو روز

محتوای دوره :
 • آشنایی با مفاهیم علوم رفتاری و روانشناسی
 • تعاریف شخصیت و انواع تیپ های شخصیتی
 • آشنایی با مفهوم تعارض و نحوه حل آن
 • شناخت افراد دشوار و هنر برخورد با افراد دشوار
 • مدیریت استرس (علائم، عوامل و راهکارها)
 • هوش هیجانی و کاربرد آن در مدیریت

مدیریت اقتصاد خرد در خانواده

عنوان همایش آموزشی :
فرهنگ سازی برای پرورش مدیران خلاق

هدف از آموزش :
آماده سازی شرایط مطلوب در جهت پرورش خلاقیت مدیران فعلی و مدیران آینده

عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین ، مسوولان و کارشناسان

مدت آموزش به ساعت :
3 ساعت - یک روز

محتوای دوره :
 • مدیر خلاق کیست؟
 • پرورش فرهنگ خلاقیت در سازمان
 • سازمان های خلاق چه سازمان هایی هستند؟
 • اصول و راهکارهای کاربردی اسلامی پرورش مدیران خلاق
 • نقش triz در خلاقیت مدیران
 • معرفی مدیران خلاق ایرانی و مسلمان

فرهنگ سازی برای پرورش مدیران خلاق

عنوان همایش آموزشی :
فرهنگ سازی برای پرورش مدیران خلاق

هدف از آموزش :
آماده سازی شرایط مطلوب در جهت پرورش خلاقیت مدیران فعلی و مدیران آینده

عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین ، مسوولان و کارشناسان

مدت آموزش به ساعت :
3 ساعت - یک روز

محتوای دوره :
 • مدیر خلاق کیست؟
 • پرورش فرهنگ خلاقیت در سازمان
 • سازمان های خلاق چه سازمان هایی هستند؟
 • اصول و راهکارهای کاربردی اسلامی پرورش مدیران خلاق
 • نقش triz در خلاقیت مدیران
 • معرفی مدیران خلاق ایرانی و مسلمان

نقش مدیران در فرهنگ سازی سازمانی

عنوان همایش آموزشی :
نقش مدیران در فرهنگ سازی سازمانی

هدف از آموزش :
راهکارهای افزایش فرهنگ اداری و سازمانی

عنوان پست سازمانی شرکت کنندگان :
مدیران ، معاونین ، مسولان و کارشناسان

مدت آموزش به ساعت :
3 ساعت - یک روز

محتوای دوره :
 • فرهنگ سازمانی چیست؟
 • رفتار سازمانی چیست؟
 • مدیر موفق کیست؟
 • ویژگی های شخصیتی مدیران موفق در فرهنگ سازمانی
 • شناخت منابع انسانی و تاثیر آن در فرهنگ سازمانی
 • نمونه های مدیران موفق در فرهنگ سازی